×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 642.

Opiekun medyczny

 

Opiekun medyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunów, którzy będą świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego. Obecność tego zawodu na rynku pracy pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiają, że zawód ten jest pożądany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

  • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego prowadzą 2-semestralne (jednoroczne) szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie. Ponadto szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18. rok życia. Ukończenie szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uzyskany w ten sposób dyplom opiekuna medycznego pozwala na podjęcie pracy w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekun medyczny było odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz postępujący proces starzenia się polskiego i europejskiego społeczeństwa. Proces starzenia się spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym nie tyko przez lekarzy geriatrów i pielęgniarki, ale także w szczególności przez opiekunów medycznych. Spowodowało to ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie, od którego zależy również efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Nauka trwa jeden rok (dwa semestry).

 

 Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Anatomia i fizjopatologia

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Elementy psychologii i socjologii

Technologie informacyjne

Język migowy

Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Pracownia pierwszej pomocy

Pracownia umiejętności zawodowych

Praktyka zawodowa

 

 

 

SPRAWDŹ NASZE ATUTY>>>