Informacje dot. praktycznej nauki zawodu

 

Słuchacz przystępujący do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązany jest posiadać:

 

 

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy.

 

Słuchacze po przyjęciu do szkoły przechodzą badanie lekarskie w szkole. Badanie dla słuchaczy jest bezpłatne za wyjątkiem KKZ. 

Słuchacz, który nie poddał się badaniu w wyznaczonym terminie musi wykonać badanie na własny koszt.

Szkoła współpracuje z lek. med. Mariusz Gawlikiem, który przyjmuje słuchaczy w dniach: poniedziałek, wtorek w godzinach 16.00 - 18.00 oraz w środę  w godzinach 9.00 - 11.00, w Starogardzie gdańskim, na ul. Norwida 2. Telefon: 502 058 960.

 

 2. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych- dotyczy Opiekunów medycznych, Opiekunek dziecięcych i i Higienistek stomatologicznych

Należy wykonać badanie kału na nosicielstwo. Dla kierunku Opiekun medyczn, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca badanie jest bezpłatne. Należy zgłosić się do Sanepidu po probówki i z wynikiem pójść do lekarza medycyny pracy. Koszt orzeczenia ok. 50 zł, 

 

3. Ubezpieczenie NNW i OC - zapewnia szkoła.

 

 4. Dowód szczepienia WZW B

Osoby niezaszczepione po zgłoszeniu się do kierownika szkolenia praktycznego, mogą bezpłatnie zaszczepić się w swojej przychodni.

Szczepienie dotyczy osób nie szczepionych lub szczepionych niepełną dawką (mniej niż 3 razy). Słuchacz powinien zgłosić chęć poddania się szczepieniu kierownikowi szkolenia praktycznego w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do szkoły, podając adres przychodni, do której należy, numer pesel i numer telefonu. Kierownik szkolenia zgłasza listę osób, które chcą się zaszczepić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przekazuje szczepionki do przychodni, do której słuchacz należy. Szczepienie jest bezpłatne dla słuchaczy kierunków medycznych. Opiekunka dziecięca jest kierunkiem społecznym.

 

5. Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ. 

 

a) przeprowadzone przez szkolnego Inspektora BHP,

b) przeprowadzone przez Inspektora BHP w placówce szkolenia praktycznego,

c) przeprowadzone przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu na stanowisku pracy.

 

Szkoła, w porozumieniu z Inspektorami BHP, wyznacza termin i miejsce szkolenia. Słuchacz ma obowiązek w nich uczestniczyć. Słuchacz, który nie przystąpił do szkolenia w wyznaczonym terminie zobowiązany jest uzupełnić szkolenie w uzgodnionym z kierownikiem szkolenia praktycznego terminie. Uczeń, który nie odbył wymaganych szkoleń BHP nie może przystąpić do praktycznej nauki zawodu w placówkach. 

 

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz dowód szczepienia / książeczka zdrowia, zaświadczenie/ należy bezzwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły.