DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://medyk-stg.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-13
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kamila Mazurkiewicz , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 58 56 236 16.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez autodeskrypcji. itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niz 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt (adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 58 56 236 16) Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostepności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do szkoły z poziomu gruntu, następnie kilka schodów prowadzących na parter budynku oraz schody prowadzące na piętro budynku. Na parterze znajdują się pomieszczenia takiej jak sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora oraz sale lekcyjne i toaleta. Na piętrze znajduje się gabinet kierownika szkolenia praktycznego, biblioteka oraz sale lekcyjne i toaleta. W przypadku braku możliwości poruszania się wiele spraw można załatwić na parterze budynku po przywołaniu odpowiednika pracownika przez pracownika sekretariatu.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie - możliwość przejazdu wózkiem inwalidzkim po korytarzach.

Dostosowanie schodów

Żadne schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku szkoły nie ma wind.

Dostępność pochylni

W budynku szkoły nie ma dostępnych pochylni, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Dostępność platform

W budynku szkoły nie ma dostępnych platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie jest wyposażona w żaden system informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Możliwość zaparkowania na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu.