Regulamin biblioteki szkolnej
 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim
 
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W uzasadnionych sytuacjach także inne osoby np. pracownicy szpitala, absolwenci szkoły.
2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki  oraz przestrzegania jego reguł.
3. Informacje o godzinach otwarcia podane są w gablocie obok drzwi wejściowych do biblioteki, jak również na tablicy ogłoszeń.
4. W bibliotece obowiązuje cisza oraz kulturalne zachowywanie się.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
6. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko
7. Słuchacze mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek  na okres jednego miesiąca.
8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub  zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
9. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu,  jeżeli  nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
10. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny.
11. Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarki przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin,   ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego.
12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki  należy zwrócić do biblioteki.
13. Z księgozbioru podręcznego mogą wypożyczać wyłącznie nauczyciele. Okres wypożyczenia - 1 tydzień.
14. Czasopisma i wycinki gromadzone w teczkach tematycznych można wypożyczać  wyłącznie na  okres 1 tygodnia.
15. Zbiory specjalne ( kasety video, programy multimedialne ) wypożyczane są tylko  nauczycielom.
16. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
17. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Słuchacz przed  wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone usterki zgłosić  nauczycielowi bibliotekarzowi.
18. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą lub, gdy jest to  niemożliwe, inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
19. W przypadku zgubienia jednego woluminu książki wielotomowej, słuchacz odkupuje całość dzieła.
20. Słuchacze i nauczyciele, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do przedstawienia  w sekretariacie szkoły potwierdzenia zwrotu książek i innych materiałów do biblioteki.
21. Rozliczenie z biblioteką potwierdza nauczyciel bibliotekarz na karcie obiegowej swoim  podpisem i pieczęcią biblioteki.
22. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki słuchacz może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.
Więcej w tej kategorii: « O bibliotece Publikacje nauczycieli »