Terapeuta zajęciowy

Kierunek kształcenia – terapeuta zajęciowy funkcjonuje już od 1994 roku.
Nauka trwa dwa lata. 

Absolwenci kierunku terapeuta zajęciowy będą przygotowani do prowadzenia różnorodnych zajęć usprawniających fizycznie, psychicznie i społecznie. 
Powyższe zadania realizowane są przez terapię pracą, ruchem, rozrywką, zajęcia do celów preorientacji zawodowej, naukę czynności dnia codziennego, trening umiejętności społecznych, naukę posługiwania się pomocami ułatwiającymi samoobsługę, zajęcia kulturalno- oświatowe, rekreacyjne, sportowe, organizację czasu wolnego oraz zajęcia edukacyjno- wychowawcze.

Zatrudnienie: szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, przedszkola integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne oraz centra rehabilitacji.

W trakcie nauki przewiduje się zarówno przedmioty teoretyczne takie jak:
terapia zajęciowa, pracownie terapii zajęciowej, psychologia, socjologia, pedagogika, anatomia z fizjologią, patologia z zarysem chorób, rehabilitacja oraz szkolenie praktyczne. 


Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku terapeuta zajęciowy potrafi :

 •     Opracowywać diagnozę terapeutyczną,
 •     Opracowywać indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów,
 •     Prowadzić z podopiecznymi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod,
 •     Prowadzić pracownię terapii zajęciowej i organizować różne formy zajęć terapeutycznych,
 •     Motywować podopiecznych do udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
 •     Monitorować przebieg i oceniać efekty terapii zajęciowej,
 •     Współpracować z podopiecznym, jego rodziną i zespołem rehabilitacyjnym,
 •     Prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
 •     Promować zdrowie i prowadzić edukację zdrowotną,
 •     Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 •     Przestrzegać przepisów BHP i p/poż. oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 •     Postępować zgodnie z zasadami etyki.
Więcej w tej kategorii: Technik masażysta »