• REKRUTACJA
 • Opiekun
  medyczny
 • Technik
  masażysta
 • Opiekunka
  dziecięca
 • Terapeuta
  zajęciowy
 • Opiekun
  osoby starszej
 • Asystent
  osoby niepełnosprawnej

Kształcenie w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych. 
Trwa IV semestry - 2 lata.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie opiekuna do:

 1. stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
 2. towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej;
 3. organizacji i wykorzystywania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizacje, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalna;
 4. aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 •      Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 •      Podstawy psychologii rozwojowej
 •      Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 •      Podstawy gerontologii
 •      Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 •      Podstawy prawa
 •      Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 •      Etyka
 •      Zdrowie w różnych okresach życia
 •      Promocja zdrowia
 •      pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 •      Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 •      Elementy psychoterapii
 •      Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych
 •      Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne
 •      Planowanie i organizacja czasu wolnego
 •      Elementy arteterapii
 •      Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 •      Elementy komunikacji interpersonalnej
 •      Elementy informatyki
 •      Zarys wiedzy o gospodarce
 •      Trening interpersonalny
 •      Lustracje w placówkach pomocy społecznej
 •      Praktyki zblokowane w domach pomocy społecznej


Wymagania psychofizyczne dla kandydatów:

 •      umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 •      dojrzałość emocjonalną;
 •      odporność na sytuacje trudne i stres;
 •      umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu;
 •      odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność;
 •      życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekun medyczny daje  możliwość podniesienia kwalifikacji dla osób, które ukończyły gimnazjum , szkołę podstawową o 8 letnim nauczaniu, szkołę zawodową.

Opiekunowie medyczni pomogą pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawowanie opieki nad chorymi i zaspokajanie potrzeb ludzi chorych w różnym wieku. Do zadań opiekuna medycznego należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Nauka trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w systemie zaocznym.

Kursanci po ukończeniu tego kursu  będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.

Opiekun osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

 Program nauczania:

 • Podstawy psychologii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Choroby wieku starszego
 • Opieka nad osobą starszą
 • Metodyka pracy z podopiecznym
 • Organizacja czasu wolnego
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Zajęcia praktyczne

Podstawowym warunkiem jaki muszą spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie jest sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Najczęściej pomocy tej wymagają osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zadbanie o własną higienę, dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.
Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać m.in. za pomiar glukozy we krwi, podawanie leków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego. 

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).
Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej (dobiera  takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.
Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowanie codziennej opieki.

Miejsca  zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 •  hospicja
 •  placówki opieki paliatywnej
 •  domy samopomocy
 • mieszkania osób potrzebujących -  samodzielna działalność

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj10
WczorajWczoraj1121
W tygodniuW tygodniu2815
W miesiącuW miesiącu15632
RazemRazem752723

Kontakt

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych

ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562-36-16
e-mail: mszstarogard@poczta.onet.pl

Facebook