Szkoła medyczna Starogard Gdański, Kocborowo - Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 09 listopad 2018
piątek, 09 listopad 2018 19:55

Biel i czerwień oraz Mazurek Dąbrowskiego

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

a na tej fladze, biel i czerwień.

Czerwień to miłość, Biel serce czyste,

piękne są nasze barwy ojczyste.  

Z okazji 100- nej rocznicy odzyskania niepodległości szkoła przybrała biało- czerwone barwy. O godzinie 11:11 zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

piątek, 09 listopad 2018 09:11

Opiekunka środowiskowa

Kierunek opiekunka środowiskowa powstał w 2003 roku w odpowiedzi na stale rosnące w naszym społeczeństwie, podobnie jak w innych krajach europejskich, zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w środowisku domowym . Wydział przygotowuje profesjonalistów do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnychi niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednio przygotowane opiekunki środowiskowe i świadczone przez nie usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu  pomocy społecznej.

Do zadań opiekunki środowiskowej należy :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych ( robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie ),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie,
 • dbanie o higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych ( mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka)
 • prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych uzgodnionych z lekarzem,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i  życia podopiecznego ,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania aktywności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Nauka na tym kierunku jest bezpłatna i trwa jeden rok ( dwa semestry ) .
W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiadomości i kształcą swoje umiejętności na zajęciach  
teoretycznych  i praktycznych oraz praktykach zawodowych.

Wśród zajęć teoretycznych realizowane są takie przedmioty jak :

 • elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej,
 • wybrane zagadnienia psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej,
 • podstawy psychopatologii,
 • pierwsza pomoc,
 • higiena żywienia,
 • język migowy,
 • umiejętności interpersonalne,
 • informatyka
 • i inne.

Warunkiem przyjęcia na Wydział Opiekunki Środowiskowej  jest ukończenie szkoły średniej
 (matura nie jest wymagana )  oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dział: ArtykulySlider
piątek, 09 listopad 2018 08:20

Opiekunka dziecięca

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.  
Nauka trwa dwa lata.

Absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają:

 1. Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 •     żłobkach;
 •     przedszkolach;
 •     domach małego dziecka;
 •     sanatoriach;
 •     dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 •     placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 •     środowisku domowym dziecka.

    
   2. Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 •     określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
 •     planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 •     prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka;
 •     kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
 •     kształtowania aktywności i samodzielności dziecka;
 •     zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
 •     nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
 •     czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
 •     obserwowania stanu zdrowia dziecka;
 •     stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza;
 •     współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

 Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub, gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego.

Dział: ArtykulySlider
piątek, 09 listopad 2018 08:06

Opiekun medyczny

Kierunek kształcenia- opiekun medyczny  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Opiekunowie medyczni pomogą pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawowanie opieki nad chorymi i zaspokajanie potrzeb ludzi chorych w różnym wieku. Do zadań opiekuna medycznego należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Nauka trwa jeden rok.

W zawodzie Opiekun medyczny mogą się uczyć również osoby z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym, zawodowym w ramach KKZ - Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych / WIĘCEJ>>>

Absolwenci kierunku  opiekun medyczny  będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, oraz w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.

Nasza szkoła kształci najlepszych opiekunów w mieście. Szpitale, DPS-y i inni pracodawcy chcą opiekunów po naszej szkole.
 

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku opiekun medyczny potrafi :

 •     Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higieniczne warunki otoczenia,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu ciała w czystości,
 •     Wykonywać u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegi higieniczne,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby wydalania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej,
 •     Asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 •     Wykonywać konserwację narzędzi i przyborów używanych podczas zabiegów pielęgniarskich,
 •     Komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 •     Przestrzegać przepisów BHP i p/poż. oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 •     Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego,
 •     Postępować zgodnie z zasadami etyki.>

 

SPRAWDŹ NASZE ATUTY>>>

Dział: ArtykulySlider
piątek, 09 listopad 2018 07:55

Technik masażysta

Kierunek kształcenia – technik masażysta powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne usługi rehabilitacyjne w zakresie masażu i usprawniania pacjentów z różnymi schorzeniami. Nauka trwa dwa lata. 

Absolwenci kierunku technik masażysta  będą przygotowani do pracy z pacjentami w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi. Będą potrafili samodzielnie i sprawnie realizować zadania wynikające z roli zawodowej technika masażysty.  

Zatrudnienie: placówki służby zdrowia, zarówno oddziały szpitalne  jak i przychodnie oraz gabinety prywatne, gdzie przewiduje się stosowanie  wyżej wymienionych zabiegów. Absolwenci mogą też zakładać własne gabinety masażu.

W trakcie nauki przewiduje się zarówno przedmioty teoretyczne takie jak:
wychowanie fizyczne, psychologia, rehabilitacja ogólna, anatomia z fizjologią, fizjoterapia, zdrowie publiczne,  zagadnienia kliniczne, gimnastyka lecznicza, fizykoterapia, teoria masażu, pracownia masażu, podstawy prawa i ekonomiki oraz szkolenie praktyczne. 

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku technik masażysta potrafi :

 • Wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
 • Wykonywać drenaż limfatyczny,
 • Wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny
 • Wykonywać masaż punktowy,
 • Obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
 • Obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
 • Współpracować w zespole terapeutycznym,
 • Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • Postępować zgodnie z zasadami etyki.
 • Stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
Dział: ArtykulySlider